Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԹ-1319
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Խալիբեան տպար. Ազգիս Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1869
Notes: ԺԱ տարի: Շապիկը՝ զարդափակ, մասամբ պատռված: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
67 չհ., գծափակ էջ։
File size: 4,92 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia