Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Ս. Էջմիածին
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Էջմիածին
Year of Publication: 1868
Notes: Հրամանաւ Տ. Տ. Գէորգայ Դ. ի Վ. Կաթուղիկոսի Ամ. Հայոց: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 8,5x5,5 սմ։
96 չհ., գծափակ էջ, նկ.։
File size: 9,47 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia