Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1858 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԷ-1307
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագ. Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1857
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան զարդ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդ:
Յառաջնորդութեան վիճակին Ն. Նախիջևանայ Բեսսարաբիոյ հայոց Տ. Մատթէոսի Բարձր Սրբազան Արքեպիոկոպոսի:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
76 չհ., գծափակ էջ, նկ.:
File size: 5,95 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia