Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց Հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԱ-1321
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Ի Պատրիարքութեան Ս. Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի: Ի Պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի Խրիմեան արքեպիսկոպոսի: Շապիկը զարդափակ, տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ.՝ 8,5x4 սմ։
80 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 48,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia