Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԲ-1322
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն հայոց: Ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղեմայ Տ. Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի: Ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Տ. Մկրտչի Խրիմեան արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 8,5x4 սմ։
84 չհ., գծափակ էջ, նկ.։
File size: 18,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia