Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս ի Ղալաթիա
Year of Publication: 1867
Notes: Հրամանաւ Տ. Պօղոսի արքեպիսկոպոսի եւ արժանաժառանգ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Յօրինեալ Ռ. Յ. Ք.: Շապիկը` զարդափակ, վրան` զարդանկար և Օրացոյց 1868 եւ հայոց ՌՅԺԷ: Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 9x5 սմ։
80 չհ. գծափակ էջ, նկար։
File size: 8,24 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia