Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1852 նահանջ թուականի Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարան
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Արեւելեան լեզուաց ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1851
Notes: Յօրինեալ ի Սանկտ Պետերբուրղ: Мъсяцословъ армянской церкви на 1852 годъ високосный:
Տպարանի և հրատարակության տարեթվի տվյալները վերցված են տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 14x9 սմ։
108 գծափակ էջ։
File size: 16.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia