Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Ե տարի: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի հանգուց. կաթուղիկոսի ի պատրիարքութեան Ս. Եէմի Տ. Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Տ. Պօղոսի Բ. սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 9x5 սմ։
123 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 10,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia