Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս, Ղալաթիա
Place (as it is on book): Ի Ղալաթայ Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1858
Notes: Տիտղոսաթերթը գծափակ:
Ի Հայրապետութեան Տ. Ներսիսի աստուածընտիր կաթուղիկոսի: Եւ ի Պատրիարքութեան սրբոյ Երուսաղեմի Տ. Յօհաննու արքեպիսկոպոսի:
Հրամանաւ Տ. Յակոբվայ արքեպիսկոպոսի եւ Պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ:
Տպակից է՝ Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ (1854); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1856 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԵ (1855); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1857 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԶ (1856); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԷ (1857); Սօս եւ Սօնդիպի (1871) գրքերին:
Շարվ. 9x5 սմ։
92 չհ., գծափակ էջ:
File size: 7,21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia