Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց 4377-4378 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԴ-ՌՅԼԵ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի վանս Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1884
Notes: ԺԹ տարի: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
140 չհ., գծափակ էջ։
File size: 29,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia