Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԵ
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Խալիպեան տպար. ազգիս հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Թէոդոսիա
Year of Publication: 1865
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 9x5 սմ։
64 չհ., գծափակ էջ։
File size: 4,82 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia