Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1868 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ.Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1867
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. կաթուղիկոսի, Ի պատրիարքութեան Ս. Եէմի Տ. Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի, Հրամանաւ Տ. Տ. Պօղոսի Բ. սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Զ տարի: Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 8,5x4,5 սմ։
194 չհ. գծափակ էջ, նկար։
File size: 13,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia