Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տիւմա, Յաղեքսանդր
Title: Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ
Publisher (standardized): տպ. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1875
Notes: Թարգմանեաց Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Երկրորդ տպագրութիւն: Մասն վեցերորդ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ: Մասն 4 (1874); Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ: Մասն 5 (1875) գրքերին:
Շարվ. 14x8 սմ։
235, 1 չհ. էջ, նկար:
File size: 63,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia