Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ռաումէր, Կարոլոս ֆօն
Title: Դաստիարակութիւն աղջկանց
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Թարգմանեց ի գերմաներէնէ Ս. Մանուէլ Անանեան: Հեղինակի տվյալը վերցվել է առաջաբանից: Տիտղոսաթերթին` նկար:
Շարվ. 14x9 սմ։
Ը, (9-56), 1 չհ. էջ։
File size: 9,15 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia