Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթարեան, Աբէլ
Title: Դասագիրք քրիստոնէական հաւատոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1874
Notes: Աշխարհաբառ: Ի պէտս ազգային դպրոցաց: Հատոր առաջին: Նուիրեալ յօգուտ նորակառոյց ճեմարանի Սուրբ Էջմիածնի:
Շարվ. 10x6 սմ։
ԺԵ, (16-154) էջ։
File size: 14,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia