Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փափազեան, Ստեփան
Title: Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Աշխատասիրեաց Ստեփան Պ. Պօղոս Փափազեանց: Վաւերացեալ յազգային ուսումնական խորհրդոյ կեդրոնական վարչութեան:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղասաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 11x7 սմ։
Զ, 232 էջ։
File size: 25,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia