Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Օրմանեան, Մաղաքիա
Title: Կարօտ եմք
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1880
Notes: Բանախօսութիւն գեր. Մաղաքիայ ծ. վարդապետի Օրմանեան: Արտասանեալ ի լսարանի Ընթերցասիրաց ընկերութեան յՕրթաքէօյ, ի 10 փետրուարի 1880: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապկի վրա Թեոդիկի ձեռագրով` «Կ. Պոլիս 1880»:
Տպակից է՝ Ճառ յուղարկաւորութեան մեծանուն և հոյակապ Յակոբայ Չէլէպւոյ (1847); Արձանական ի բարեյիշատակ արհիապատիւ եւ գերապայծառ Տէր Միքայէլ վարդապետ Աղէքսանդրեան արքեպիսկոպոս Երուսաղէմի եւ կաթուղիկոսական խորհրդական, վախճանեալ ի հասակի 45 ամաց ի Գաղկեդոն ի 28 յուլիսի 1865 (1865); Երեք ճառք դամբանական համառօտ (1874); Բան դամբանական ի մահ Պետրոս Էֆէնտիի Եաղլըգճեան (1875); Դամբանական ի յիշատակ հանգուցեալ Հ. Կղեմէս վարդապետի Սիպիլեան (1878); Առաջին քայլ բարւոքման ազգիս հայոց ի Հայաստան (1878); Ճառ խօսեցեալ ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան վարժարանին Սրբոյն Յակոբայ ի Բանկալթի (1885); Գեղարուեստին դերը (1900) գրքերին:
Շարվ.` 18,5x12 սմ։
23 երկսյուն էջ։
File size: 12,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia