Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ղալաթա Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1859
Notes: Տպագրեալ ի հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի ազգասէր եւ աստուածընտիր կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարքութեան Երուսաղէմի Տ. Յովհաննու առաքելապատիւ եւ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Գէորգայ ազգաասէր եւ վեհափառ արքեպիսկոպոսի:
Բացակա են 232, 233 էջերը:
Շարվ. 13x7 սմ։
340 էջ, 3 թ. նկ.:
File size: 46,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 60042-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia