Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպագր. Թադևոս Տիվիթճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Թ. Տիվիտճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Թուղթ Պօղոսի, Յակովբայ, Պետրոսի, Յովհաննու եւ Յուդայի առաքելոց եւ Յայտնութիւն: Ծախիւք Յ. Մարգարեան եւ Պ. Սրապէան ընկերաց:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 13x8 սմ։
431 էջ, նկ:
File size: 50,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia