Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նազարեան Ստեփանոս
Title: Առաջին հոգեղէն կերակուր հայազգի երեխաների համար
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Վօլդեմար Գօթիէ Ֆրանսիացոյ տըպարանումը
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա քաղաքի մէջ
Year of Publication: 1853
Notes: Ստեփաննոս Նազարեան Վարդապետէ աշխատասիրութիւն:
Շարվ. 16x9 սմ։
4 չհ., 103 էջ։
File size: 19,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1473
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia