Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աղաբէգեան, Մարկոս
Title: Խնդիր կաթողիկոսութեան ամենայն Հայոց
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Քննութիւն 1836-ի Սահմանադրութեան (Պալաժէնիայի): Կարգ եւ կանոն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ կաթողիկոսական իշխանութեան: Ի լոյս ածող Մ. Աղաբէգեան: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել է Ռ. Յ. Քյուրքչյան:
Շարվ. 16,5x10 սմ։
Ը, 56 էջ։
File size: 8,83 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia