Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք աղօթից
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Գրիգորյան Արզումանյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յակոբվայ Գրիգորեան Արզումանեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1856
Notes: Վասն ամենայն ցեղ պատահարաց, որք գան ի վերայ մարդոյն: Յորոց աղատեսցէ զմեզ Աստուած ամէն:
Շարվ. 9x6 սմ։
115 էջ։
File size: 11,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Լեո-442
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia