Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Թիճարէթ գանուննամէի Հիւմայունինէ Զէյլ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Յովհաննէս Միւհէնտիսեանըն Թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ղալաթատա
Year of Publication: 1897
Notes: Պիրինճի ֆասըլ: Մուգատտիմէ: = [Օսմանեան առևտրական օրենսգիրք]: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի 1-ին և 36-րդ էջերից: Տպագրության վայրի, տպարանի և տարեթվի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքում այս գրքի մատենագիտական նկարագրությունը դրված է 1859 թ.: Բնագրի վերջում տարեթիվը նշված է արաբական թվանշաններով՝ Սէնէ ١٢٧٦ շէվվալ ٩ :
Տպակից է՝ Սուրէթը խաթթը հիւմայուն (1859); Գանոննամէի թիճարէթ (1901) գրքերին:
Շարվ. 16x9,5 սմ։
36 էջ:
File size: 9,02 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia