Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի
Publisher (standardized): տպ. Հայոց հոգևոր տեսչության
Publisher (as it is on book): Տպարան Հայոց հոգեւոր տեսչութեան
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Շուշի
Year of Publication: 1894
Notes: Բ տիտղթ. Каталогъ библiотеки Шушинскаго отдъленiя армянскаго благотворительнаго общества на Кавказъ: Բնագիրը հայերեն և ռուսերեն:
Շապիկին՝ Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշի քաղաքում N 2: Հայերեն գրքերի ցուցակը՝ էջ 46-ից: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանախշ:
Շարվ. 12,5x8 սմ։
70 էջ։
File size: 13,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-954
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia