Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ամիրխանեանց, Ա.
Title: Դասագիրք ընթերցանութեան
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Ծախիւք Հայկազնեան ընկերութեան ի Պէշիկթաշ: Առաջին տպագրութիւն: Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.` 13x7,5 սմ։
Գ, 142 էջ, նկ.։
File size: 28,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-135
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia