Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մասէ Ժան
Title: Երկու խնձորածախ տղայոց պատմութիւնը կամ մեծ պապի թուաբանութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Ժան Մասէի օրինակով: Պետերբուրգի հայ ուսանողաց աշխատասիրութիւններից: Գիրք գերդաստանների համար:
Շարվ. 17x11 սմ։
Ժ, 86 էջ:
File size: 19,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1288
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia