Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Երգեր ու եղանակներ տղայոց համար
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1868
Notes: Կիրակի եւ ուրիշ օրերու դպրոցներու մէջ գործած. համար: Թէ հայերէն ու թէ հայոց գրով տաճկերէն լեզուով: 2-րդ տիպ:
Շարվ. 17,5x12 սմ։
128 էջ։
File size: 20,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia