Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աբրահամեան Տէր-Յարութիւնեանց Յակովբ
Title: Վասն յաղթութեան ռուսաց եւ առման Արդահան, Բայազիդ, Կաղզուան, Բաթում, Կարս քաղաքաց և զանազան տեղեաց
Publisher (standardized): տպ. Ֆյոդորովի և Թառումյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ֆետօրօվի և Թառումեանցի
Place (standardized): Գանձակ
Place (as it is on book): Ելիսաւէտպօլ
Year of Publication: 1879
Notes: 1877 ամի ի յ3-ն հոկ-ի 6-ն նոյեմբերի 1878 ամի: Ապա երեք այլ ոտանաւորք ի ձև կենսագրական: Աշխատասիրեաց Դ. Յակովբ Աբրհամեան Տէր-Յարութիւնեանց: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 16x9 սմ։
22 էջ։
File size: 4,06 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia