Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թամրազեան, Մնացական
Title: Գութանաւորներ
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Սանոյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Գէորգ Ս. Սանոյեանցի
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Աղէքսանդրապօլ
Year of Publication: 1890
Notes: Աշխատասիրեց Մնացական Ս. Թամրազեանց: Հրատարակութիւն Ստեփան Ղանթարճեանցի: N 1: (Շիրակայ գիւղական կեանքից): Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան զարդանկար:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ.` 10x7 սմ։
1 չհ., 49, 1 չհ. զարդափակ էջ։
File size: 5,71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia