Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թռօա, Բ.
Title: Խնդիր հայկական
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս Ի Ղալաթիա
Year of Publication: 1861
Notes: La question Armenienne, par. P. Troy.
Տիտղթ. վրա զարդ: Բնագիրը զուգահեռ հայերեն և ֆրանսերեն:
Շարվ. 17x10 սմ։
20 երկսյուն էջ։
File size: 5,85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia