Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց ամի Տեառն 1862 եւ Հայոց 3969 եւ տօմարին մերոյ-ՌՅԺԱ
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Յազգային տպարանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր կաթողիկոսի: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիայ Քահանայէ Խասգյիւղի:
Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
94 չհ., գծափակ էջ:
File size: 6,63 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia,73449-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia