Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Վարդուհի Եղեւնաբերդեան կամ դիւցազնական հայրասիրութիւն
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1861
Notes: Բ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 10,5x5,5 սմ։
184, 1 չհ. էջ, նկ.։
File size: 19.0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Սերեբ-283
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia