Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաֆթանճեան, Եղիշէ
Title: Բովանդակութիւն գիտութեանց եւ արուեստից, որ է բնական, բարոյական, պատմական ուսումնական ու արուեստական գիտելեաց համառօտ նկարագիրը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1861
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
186, 4 չհ. էջ, նոտա։
File size: 19,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia