Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Առաջին դասագիրք մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Ամերիկայի տետրակի ընկերություն
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ամերիգայի Տետրակի Ընկերութեան
Place (standardized): Նյու-Յորք
Place (as it is on book): Նոր Եօրք
Year of Publication: 1861
Notes: Պատկերազարդ:
Տիտղոսաթերթը գծափակ:
Երրորդ տպագրութիւն:
Շարվ. 12x7 սմ։
131 գծափակ էջ։
File size: 15,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 30648-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia