Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եղիշէ
Title: Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Լազարեանց ճեմարանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկվա
Year of Publication: 1861
Notes: Ծախիւք շքեղարուեստ Հովհաննիսի Բ. Քաթանեանց:
Կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 183-ի փոխարեն տպագրված է 18:
Շարվ. 8,5x4,5 սմ։
432 էջ, նկ.։
File size: 38,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 988-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia