Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Ի հայրապետութեան Մատթէոսի Աստուածընտիր կաթողիկոսի: Հրամանաւ Տ. Սարգսի արքեպիսկոպոսի եւ Պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիայ Քահանայէ Խասգյիւղի:
Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Տիտղոսաթերթը գծափակ:
Շարվ. 9x4 սմ։
81 չհ. գծափակ էջ, 1 ն. թ. նկ.:
File size: 8,41 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia