Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԱ
Publisher (standardized): տպ. Արսեն Հարություն Թահմիզճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արսենի Յ. Թահմիզճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Ի հայրապետութեան՝ Տ. Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր կաթուղիկոսի եւ Ծայրագոյն քահանայապետի Ամենայն Հայոց: Ի պատրիարգութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Սարգսի արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 9x5 սմ։
81 չհ. էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 6,46 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 51529-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia