Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մսերեան, Մսեր
Title: Քրիստոսապատում այն է համառօտութիւն աւետարանական պատմութեան
Publisher (standardized): տպ. Համալսարանի (тип. Каткова)
Publisher (as it is on book): Въ типографiи Каткова и Кo
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսքուա
Year of Publication: 1861
Notes: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի Մսերայ Մագիստրոսէ կրօնուսոյց վարժապետէ Լազարեան ճեմարանի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 11x7 սմ։
Ը, 153, 2 չհ. էջ։
File size: 19,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia