Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խատիսեան Գաբրիէլ
Title: Սէր
Publisher (standardized): տպ. Գաբրիել Մելքումյանցի և Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Հայ տպարանի Գ. Մելքումեանց եւ Հ. Էնֆիաճեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1861
Notes: Հայ երեխանցը ընծայ: Հատոր Ա: Տիտղոսաթերթը զարդափակ:
Շարվ. 15x10 սմ։
108 զարդափակ էջ։
File size: 22,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-815
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia