Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովսէփ վարդապետ
Title: Տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Գրեալ Յովսէփ վարդապետի վանահօր Նարեկայ Վանից: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Նկարագրված օրինակում բացակա է 28-րդ էջը:
Շարվ.` 14x9,5 սմ։
28 էջ։
File size: 7,12 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1166
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia