Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հենչէլ
Title: Բանաւոր եւ գրաւոր հաշուելու խնդիրներ ծխական դպրոցների համար
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովսիսի Վարդանեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1885
Notes: Փոխադրեց Ս. Մանդինեան: 3-րդ տարի: Ուսուցիչների համար: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 15x10 սմ։
III, 1 չհ., 63, 1 չհ. էջ։
File size: 11,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia