Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քիզիրեան, Խորէն
Title: Կրօնագիտութիւն կամ ուսումն Քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս չափահաս աշակերտաց, ընծայացուաց եւ եկեղեցասիրաց
Publisher (standardized): տպ. Մարգարյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մարգարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1885
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Գրքի 142, 143, 192, 330, 340-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 16x7 սմ:
16 չհ., 376 էջ:
File size: 13,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com