Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԳ=1323
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1873
Notes: Հրամանաւ Տ. Տ. Գէորգեայ Դ. վեհափառ եւ սրբազնագոյն կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
95 չհ. գծափակ էջ։
File size: 5,74 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia