Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.-Պօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ.Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր Կաթուղիկոսի: Ի Պատրիարքական Ս. Երուսաղէմի Տ. Յօհաննու հանգուցեալ Արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի, տեղապահի Պատրիարքական աթոռոյս Կոստանդնուպօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիայ Քահանայէ: Հինգերորդ տարի: Տիտղոսաթերթը զարդափակ:
Շարվ. 9,5x5 սմ։
113 զարդափակ, չհ. էջ։
File size: 8,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia