Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ
Publisher (standardized): տպ. Թադևոս Տիվիթճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Թադէոսի Տիվիթճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս ի Վէզիր-Խանն
Year of Publication: 1866
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի հանգուցեալ Ս. կաթուղիկոսի: Եւ ի Պատրիարք. Ս. Երուսաղեմայ Տ. Եսայեայ Ս. արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Պօղոսի Արք Եպիսկոպոսի եւ Պատրիարքի Կ.Պօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիա Քահանայէ Խասգիւղի: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Տպակից է՝ Արամեան օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ (1864); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315 (1865); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուականի Քրիստոսի և Հայոց ՌՅԺԷ– 1317(1867); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ=1318 (1868);
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
95 չհ. գծափակ էջ։
File size: 4,18 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia