Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Ներսիսի աստուածընտիր կաթուղիկոսի: Եւ ի Պատրիարքութեան սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Յօհաննու. արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Յակովբայ արքեպիսկոպոսի եւ Պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ:
Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան զարդանկար:
Շարվ. 9x5 սմ։
84 չհ., գծափակ էջ, նկ.:
File size: 11,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia