Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի Ա. Վ. կաթուղիկոսի: Ի պատրիարքութեան Ս. Եէմի Տ. Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Տ. Պօղոսի Բ. սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Դ. տարի: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
95 չհ., գծափակ էջ։
File size: 4,55 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia