Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթուղիկոսի ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղիմայ Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի: Երեքտասաներորդ տարի:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
83 չհ., զարդափակ էջ։
File size: 11,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia