Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1855 ամի տեառն և ՌԳՃԴ-1304 հայոց թուականի
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագ. Ճեմար. Տեարց. Լազար
Place (standardized): Մոսկվա (Մոսկով)
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1854
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից:
Շարվ. 9x5,5 սմ։
92 գծափակ, 2 չհ. էջ, աղյուսակ:
File size: 7,19 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia