Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի Վանս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1874
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ: Եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Ներսէսի արքեպիսկոպոսի: Յօրինեալ ի միաբանական ուխտէն Սրբոց Յակովբեանց: Թ տարի:
Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Տիտղոսաթերթը գծափակ:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
108 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 19,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia